Urban Hymns #64

Roma non far Milano stasera…

Ponte Cavour – Roma